Λ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Λ希臘字母第十一隻,大階寫做Λ細階寫做λ,寫做lamda或者lambda,讀似藍打。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ