Ψ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Ψ希臘字母第廿三隻,大階寫做Ψ細階寫做ψ,寫做psi,讀似嘥。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ