Χ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Χ希臘字母第廿二隻,大階寫做Χ細階寫做χ,寫做chi,讀似鍇。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ