Ξ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Ξ希臘字母第十四隻,大階寫做Ξ細階寫做ξ,寫做xi,讀似曬。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ