Ε

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢

Ε希臘字母第五隻,大階寫做Ε細階寫做ε,寫做epsilon,讀似鴨時郎。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ