Α

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Α希臘字母第一隻,大階寫做Α細階寫做α,用羅馬字寫做「alpha」,讀音用粵拼寫係「ngaau1 faa4」。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ