Α

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢

Α希臘字母第一隻,大階寫做Α細階寫做α,寫做alpha,讀似鴉化。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ