Α

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

Α希臘字母第一隻,大階寫做Α細階寫做α,用羅馬字寫做「alpha」,讀音用粵拼寫係「ngaau1 faa4」。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ