Ρ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Ρ希臘字母第十七隻,大階寫做Ρ細階寫做ρ,寫做rho,讀似勞。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ