Υ

出自維基百科,自由嘅百科全書
(由Upsilon跳轉過來)
跳去: 定向搵嘢

Υ希臘字母第二十隻,大階寫做Υ細階寫做υ,寫做upsilon,讀似啽士郎。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ