東鐵綫

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢
東鐵綫
East Rail Line
↑一部列車駛近大圍站↓路綫圖(淺色部分只係喺賽馬日行駛)

一部列車駛近大圍站
路綫圖(淺色部分只係喺賽馬日行駛)

East Rail Line.svg
14
簡稱 ERL
類別 重型鐵路系統/區域鐵路
長度 41.5公里
地區 油尖旺九龍城沙田大埔新界北元朗
通車日期 1910年
電化模式 50赫兹 25,000伏特交流電
軌距 1435毫米
雙線區間 全綫
營運最高速度 每小時110公里
用車 都城嘉慕列車、SP1900型列車
leer LSTR leer
leer GRENZE+WBRÜCKE leer
香港中國邊界
hKBHFa STR leer
落馬洲
hSTR BHF leer
羅湖
ehBHF ABZgl STR+r
洲頭
htSTRa STR DST
上水屠房
etBHF ABZg+l STRr
古洞
tSTRe STR leer
BS2l BS2r leer
BHF leer
BHF leer
STR leer
BHF leer
eABZg+l exKBHFeq
BHF leer
TUNNEL2 leer
eBHF leer
BHF leer
leer ABZgl ABZq+r STR+r
leer STR STR BHF
馬場(只限賽馬日)
STR+l ABZgr DST STR
何東樓車廠
KDSTe STR STR STR
火炭貨場
leer BHF STR STR
火炭
leer ABZg+l ABZqr STRr
BHF leer
leer STR STR+l LSTRq
CPICl xCPICre
tSTRa exLSTR
tSTR leer
tSTRe leer
LSTRq TBHFt LSTRq leer
九龍塘(觀塘綫)
BHF leer
CPICl xCPICre
leer leer tSTRa leer

東鐵綫粵拼dung1 tit3 sin3)係香港一條鐵路綫,由香港鐵路有限公司營運,亦係香港歷史最悠久嘅港鐵綫。東鐵綫原本係九廣鐵路(英段),又叫九廣鐵路或者九鐵,即係香港市民叫嘅火車九廣西鐵(今西鐵綫)通車後,亦轉過名做九廣東鐵,最後交畀改名做港鐵公司嘅地鐵公司經營,並改名做東鐵綫。條綫由九龍尖沙咀開始,經過九龍中部、新界東面同北面嘅新市鎮,到達位於中國大陸同香港交界嘅羅湖,而佢之下重有落馬洲支綫由上水站去到落馬洲。成條綫全長大約35公里。由1910年10月1號起營運。截至2009年,東鐵綫總共有14個車站,其中三個轉車站分別接駁西鐵綫紅磡站)、觀塘綫九龍塘站)同埋馬鞍山綫大圍站),亦曾經可以轉乘沙頭角支綫、和合石支綫同荃灣綫,至於羅湖站落馬洲站就分別接駁深圳地鐵一號綫羅湖站四號綫福田口岸站。而家所有車站同路段(畢架山隧道落馬洲支綫喺地底之外)都起喺地面或以上。而家全線嘅客運服務都用緊電動列車,目前全線車隊37電動列車。東鐵綫列車一列12卡,喺港鐵嘅路線圖上以天藍色代表。

東鐵綫同其他城際路綫(俗稱「直通車」)共用路軌,亦都有貨卡行。

未來,東鐵綫將會過海去到會展站(同北港島綫交匯)同金鐘站(同荃灣綫港島綫南港島綫交匯),形成南北走廊

歷史[編輯]

東鐵綫喺1906年開始起,係「九廣鐵路」嘅一部份(中國稱為「廣九鐵路」)。位於香港嘅一段(九廣鐵路-英段)由英方起、管理同營運,而由深圳起到廣州嘅一段(九廣鐵路-華段)由中方起、管理同營運,亦即而家嘅廣深鐵路。「英段」喺1910年10月1號通車,由九廣鐵路局管理。通車初期共有六個站,分別係九龍總站(尖沙咀站)、油麻地站沙田站大埔站大埔墟旗站(大埔墟站)同埋粉嶺站。當時係單線行車,除咗九龍總站(尖沙咀站)外,所有車站都建有二個月台。英段沿線並建有五條隧道,分別位於油麻地站以北、筆架山、馬料水以南、馬料水以北及大埔滘。

隨後九廣鐵路陸續加建更多車站,好似1930年落成嘅上水站,1955年嘅馬料水站(現稱大學站)等等。本來馬料水一段係用窄軌起嘅,但喺開幕之前已經全部換晒標準軌,本來嘅窄軌被運去起來往粉嶺沙頭角支線,但呢條支線後嚟由於運貨量大大減少,喺1928年4月1號停止服務。

早期用蒸汽機車行走九廣鐵路嘅列車,直至1962年用柴油機車全面取代蒸汽機車行走九鐵線。

隨住政府自1970年代起,喺鐵路沿線起新市鎮,令「九廣鐵路」有機會再次被發展。由於九龍總站(尖沙咀站)嘅總站面積太細,而且周圍冇發展空間,所以喺1975年,九鐵將總站由尖沙咀搬去紅磡。而舊有嘅車站大樓隨即拆卸,淨返鐘樓作為歷史遺跡。

隨之而嚟嘅係一連串嘅大改革。1976年,九廣鐵路局請咗間顧問公司,研究呢條鐵路改良以及擴展嘅可行性。1978年1月,九廣鐵路全面現代化同埋電氣化計劃獲得政府通過批准,工程包括全線雙軌化同起高架電纜,喺九龍同沙田之間起新嘅隧道取代舊嘅筆架山隧道。除咗大埔滘外,沿線其他隧道都被移平以容納雙軌鐵路。同時起埋九龍塘站,以便作為連接地下鐵路嘅轉車站。所有車站都需要重建或遷移,以配合現代化以及電氣化計劃需要。而所有改造工程分段喺1982年同1983年完成,新嘅英國製電動列車全面取代原本嘅柴油機車,史稱電氣化火車時期。

至到1990年代,政府計劃起一條行走新界西北嘅鐵路,並交畀九廣鐵路公司承建。一直以嚟九鐵公司淨係營運九廣鐵路呢條重型鐵路線同埋輕便鐵路

1996年,九鐵公司為咗清楚劃分現有嘅九廣鐵路同埋將來嘅西部走廊,「九廣鐵路-英段」改名做「九廣東鐵」,而新起嘅西部走廊就命名做「九廣西鐵」(現稱西鐵綫)。東鐵除作平常通勤之外,亦有城際客、貨運列車行,運載乘客或貨物來往香港至中國內地主要城市,包括廣州上海北京等。因為歷史因素,而家重有唔少市民叫東鐵做「火車」,兩鐵合併前部份九巴目的地用過「火車站」一詞,例如「旺角火車站」。

九廣鐵路(英段)時代嘅定位原本係近郊鐵路,因沿線新市鎮落成,令客量大幅增加,喺1990年代逐漸改變成區域鐵路,並喺車輛翻新時進行改裝以迎合通勤化嘅需要,而1997年9月1號起決定凍結票價,一直比巴士快,亦令票價比巴士平,但導致本地線虧蝕嚴重。

喺2000年代,東鐵有幾次不同程度嘅擴展。為紓緩東鐵同地鐵唯一嘅轉線站九龍塘站嘅擠迫情況,東鐵尖沙咀延線喺2004年10月24號開通,經歷29年後東鐵又返返尖沙咀尖東站設有連接尖沙咀站嘅行人隧道方便轉車。同年12月21號,馬鞍山鐵路(現稱馬鞍山綫)啟用。而喺2007年8月15號,連接上水站至落馬洲站落馬洲支線亦通車,方便市民使用新嘅落馬洲福田口岸。同時,支線亦預留位置,以便日後起古洞站

直至2005年為止,東鐵嘅總營業額係36.7億港元。

2007年12月2號九廣鐵路結束97年嘅歷史任務,九廣東鐵同其他九鐵服務正式同地鐵合併係港鐵,並喺當日改名東鐵綫。2009年8月16號九龍南綫通車後,東鐵綫改返用紅磡做總站,去尖東站嘅乘客要喺紅磡站轉西鐵綫

車廂級別[編輯]

自蒸汽列車時代開始,九廣鐵路就分為唔同嘅車廂等級,當時分一等、二等以及三等車廂。到電氣化火車投入服務,呢種傳統仍然維持,但就簡化為普通等同埋頭等。現行嘅翻新列車(MLR)同埋SP1900(「千九列車」)都有頭等車廂,車廂上面有黃色標貼寫住「頭等 first class 头等」同埋「1」。

搭東鐵綫頭等車廂嘅乘客(往羅湖落馬洲方向設喺第4卡,往紅磡方向設喺第9卡)必須取得頭等確認,唔係就要交附加費HK$500;而頭等額外車資相等於嗰程東鐵綫嘅普通等正價車資(如果嗰程唔涉及東鐵綫就相等於東鐵綫八達通普通等最低正價車費),並喺出閘時自動扣除。由於列車設計問題,好多普通等乘客為咗來往兩邊嘅普通等車廂,而拉開普通等至頭等車廂之間嘅掩門,做成騷擾,而且有好多乘客非法坐頭等,於是由2004年8月1號起將頭等車廂掩門用電磁鐵鎖上。乘客如果要喺普通等打開掩門,必須以八達通取得頭等確認或者撳緊急開門掣。

用車[編輯]

翻新後都城嘉慕電動列車,俗稱「烏蠅頭」
SP1900型電動列車

而家有29列英製都城嘉慕列車同埋8列日本近畿車輛生產嘅SP1900型列車一齊服務東鐵綫。而家,每列東鐵綫列車有12卡,其中一卡係頭等車廂。

英製都城嘉慕列車(MLR)編組:

 • (往羅湖落馬洲方向)3xx-2xx*-6xx-4xx-2xx-6xx-5xx-2xx-6xx*-5xx-2xx-1xx*(往紅磡方向)
 • 1xx - 有駕駛室附電池設備嘅普通等拖卡
 • 2xx - 附集電弓嘅普通等電力車廂
 • 3xx - 有駕駛室嘅普通等拖卡
 • 4xx - 頭等拖卡
 • 5xx - 附輔助設備嘅普通等拖卡
 • 6xx - 附電池設備嘅普通等拖卡

港鐵於2008年開始為MLR裝設裙版。

日製SP1900型列車編組:

(往羅湖落馬洲方向)D2xx-P2xx*-M2xx-F2xx-P2xx-M2xx-H2xx-C2xx-H2xx*-M2xx-P2xx-D2xx*(往紅磡方向)

 • D2xx - 有駕駛室附電池設備嘅普通等拖卡
 • C2xx - 普通等拖卡
 • P2xx - 附集電弓嘅普通等電力車廂
 • M2xx - 普通等電力車廂
 • H2xx - 設有輔助駕駛室嘅普通等拖卡
 • F2xx - 頭等拖卡

*東鐵綫嘅「靜音車廂」

未來發展[編輯]

東鐵綫嘅未來發展,主要係指以海底隧道形式延長至港島北嘅計劃。


沙田至中環綫(第四條過海鐵路)
內文: 沙田至中環綫

隨住九廣鐵路喺2002年得到沙田至中環綫嘅發展權,就喺2004年重提使用沙中綫過海段改為以九廣東鐵(現稱東鐵綫)過海嘅計劃。

根據2008年沙中線嘅最新建議,香港政府將會起第四條過海鐵路,並租畀港鐵公司營運,以接駁而家嘅紅磡站以及香港島,到時東鐵綫南行列車會喺經過紅磡站後,再經計劃起喺灣仔北部地底嘅會展站(將來同北港島綫交匯),以及同而家嘅金鐘站交匯,駛至響前中環政府總部嘅中環南終點站;而東鐵綫亦會改名做「南北綫」。有關計劃嘅發展,將受到灣仔第三期填海嘅進展影響。

車站一覽‧接駁路線[編輯]

車站套色同埋名 喺邊區 車站接駁 啟用日期[未記出處或無根據]
東鐵綫
Stadot.png 紅磡 油尖旺區 西鐵綫城際直通車 1975年11月30號
Stadot.png 旺角東 油尖旺區
九龍城區
[MOK] 1969年2月12號
Stadot.png 九龍塘 深水埗區
九龍城區
觀塘綫 1982年2月12號
Stadot.png 大圍 沙田區 馬鞍山綫 1986年4月23號
Stadot.png 沙田 1910年10月1號
Stadot.png 火炭 1985年2月15號
Stadot.png 馬場[RAC] 1985年10月1號
Stadot.png 大學 1956年9月24號
Stadot.png 白石角 建議緊
Stadot.png 大埔墟 大埔區 1983年4月7號
Stadot.png 太和 1989年5月9號
Stadot.png 粉嶺 北區 1910年10月1號
Stadot.png 上水 1913年
Stadot.png 羅湖[LOW] 廣深鐵路深圳站
深圳地鐵1號線羅湖站
1949年10月14號
Stadot.png 古洞 建議緊
Stadot.png 洲頭 元朗區 北環綫[NOL]
Stadot.png 落馬洲[LMC] 北環綫[NOL]
深圳地鐵4號線福田口岸站
2007年8月15號
附註
MOK 旺角東站並唔係接駁荃灣綫觀塘綫旺角站嘅車站,但可以沿住行人天橋行10至15分鐘前往嗰個站,或者喺九龍塘站轉觀塘綫過去。
RAC 馬場站只係喺沙田馬場跑馬或者有特別節目嗰陣開放。
LOW LMC 羅湖站同埋落馬洲站都係邊境禁區車站,持有效證件先可以入。
NOL 計劃緊嘅北環綫將會經洲頭站連接錦上路站同埋落馬洲站。嗰條線嘅落成重未有確實嘅時間表。
      


出面網頁[編輯]